obowiązuje od dnia 1.08.2023 r.

§ 1. Definicje

Pojęciom użytym w regulaminie i pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenia:

 1. Dzień roboczykażdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i Świąt w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Formularz zamówieniainteraktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia;
 3. KlientPrzedsiębiorca, który kupuje lub kupił zakupił Towar lub Towary w Sklepie internetowym; Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży Towarów w Sklepie internetowym dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach Konsumenta;
 4. Kodeks cywilnyustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. z dnia 9 czerwca 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 1360);
 5. Konsumentosoba fizyczna, o której mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Kontozbiór zasobów i uprawnień przypisanych Klientowi dostępnych po zarejestrowaniu w Sklepie internetowym i zalogowaniu się przez Klienta przy pomocy adresu e-mail i hasła;
 7. Polityka prywatnościdokument stanowiący integralną część Regulaminu określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, w tym także politykę plików cookies;
 8. Przedsiębiorcaosoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, w tym także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;
 9. Przedsiębiorca na prawach KonsumentaPrzedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą dokonujący z innym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, któremu przepisy prawa przyznają uprawnienia o charakterze konsumenckim;
 10. Regulaminregulamin Sklepu internetowego;
 11. RODOrozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 12. Sklep Internetowyplatforma zakupowa prowadzona przez Sprzedawcę dla Przedsiębiorców, dostępna pod domeną: b2b.darma.com.pl;
 13. SprzedawcaDARMA Sp. z o.o. z siedzibą w Gumnej (43-426), ul. Nad Stawem 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000810939, REGON: 070420667, NIP: 5480008061;
 14. Towaryprezentowane w Sklepie internetowym części i akcesoria samochodowe będące w ofercie Sprzedawcy;
 15. Umowa sprzedażyumowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierana po zaakceptowaniu Zamówienia przez Sprzedawcę;
 16. Ustawa o prawie autorskimustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 28 października 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509);
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektronicznąustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 18. Zamówienieoświadczenie woli złożone przez Klienta za pomocą Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest adresowany do Przedsiębiorców kupujących Towary w Sklepie internetowym.
 2. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumentów.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego i składanie Zamówień jest dostępne wyłącznie po zarejestrowaniu i poprawnej weryfikacji Konta przez Sprzedawcę.
 4. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w tym prawa oraz obowiązki Klienta i Sprzedawcy, zasady zawierania Umów sprzedaży oraz tryb reklamacji.
 5. W zakresie odnoszącym się do świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, Regulamin wypełnia obowiązek, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że opisy Towarów, dane techniczne i użytkowe, ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarcie Umowy następuje po akceptacji przez Sprzedawcę Zamówienia. Sprzedawca nie odpowiada za treść i prawidłowość informacji o Towarze pochodzących od producenta.
 7. Zasady korzystania z ewentualnych promocji czy programów lojalnościowych mogą być sformułowane w bieżących komunikatach zamieszczanych w Sklepie internetowym lub odpowiednio uregulowane w regulaminach szczegółowych.
 8. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna, aby Klient mógł kupić Towary w Sklepie internetowym.

§ 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego i wymagania techniczne

 1. W ramach Sklepu internetowego Sprzedawca umożliwia Klientowi:
  1. zarejestrowanie Konta i zarządzanie uprawnieniami Konta przez Klienta,
  2. przeglądanie Towarów,
  3. wysłanie uwag za pośrednictwem Formularza kontaktowego,
  4. składanie drogą elektroniczną Zamówień na zakup Towarów;
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostępie do Sklepu internetowego oraz związane z nimi problemy z realizacją Zamówień, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wywołaną:
  1. siłą wyższą (przez co należy rozumieć zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Sprzedawcy, np. pożar, powódź, klęski żywiołowe, epidemia, trzęsienie ziemi),
  2. awariami sprzętu Klienta,
  3. przerwami w dostawie prądu czy łączności z Internetem,
  4. niebezpieczeństwami związanymi z użytkowaniem sieci przez Klienta (ataki hakerskie, wirusy itp.),
  5. nieuprawnioną ingerencją Klienta lub osób trzecich czy też błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych i oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie komputerowym Klienta,
  6. nieznajomością lub nieprzestrzeganiem przez Klienta Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. dysponowanie urządzeniem posiadającym stabilne połączenie z siecią Internet;
  2. zainstalowanie aktualne wersje przeglądarek zasobów internetowych umożliwiającej prawidłowe wyświetlanie zasobów Sklepu internetowego, tj. przeglądarki Internetowej Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari;
  3. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (w przypadku Konta i składania Zamówień).
 4. Klient zobowiązuje się korzystać ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, Regulaminem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 5. Akceptując Regulamin, Klient zobowiązuje się w szczególności do:
  1. respektowania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, przez co należy rozumieć m.in.: zakaz zamieszczania treści obraźliwych, nieprawdziwych, niemoralnych, naruszających dobre obyczaje, propagujących przemoc i nienawiść,
  2. niepodejmowania działań zmierzających do zakłócenia funkcjonowania Sklepu internetowego, czy wejścia w posiadanie informacji oraz danych nieprzeznaczonych dla Klienta,
  3. niepodejmowania innych działań, które byłyby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub naruszałyby prawa i dobra osobiste Sprzedawcy oraz osób trzecich (w tym prawa własności intelektualnej).
 6. Sklep internetowy przeznaczony jest wyłącznie dla Przedsiębiorców.
 7. W przypadku, gdy Klient dopuści się naruszeń Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w inny sposób działa na szkodę Sprzedawcy i osób trzecich, a także, gdy podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia nieprawdziwe dane (w tym odnośnie statusu Przedsiębiorcy), Sprzedawca może, zgodnie z art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ograniczyć jego dostęp lub pozbawić go dostępu do Sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym. O zastosowanych środkach Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 8. W przypadku zajścia zdarzenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Klient zobowiązany jest podjąć niezwłocznie działania w celu usunięcia przyczyny ograniczenia lub zablokowania dostępu do Konta Klienta, w przeciwnym wypadku Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia Konta.

§ 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca świadczy nieodpłatne i dobrowolne usługi elektroniczne w zakresie:
  1. umożliwienia Klientowi założenia Konta – umowa o świadczenie usługi zawierana jest po wypełnieniu przez Klienta odpowiedniego formularza i potwierdzeniu rejestracji;
  2. umożliwienia Klientowi przesłania uwag do Sprzedawcy poprzez formularz kontaktowy – umowa o świadczenie usługi ma charakter jednorazowy i zawierana jest z chwilą rozpoczęcia wypełniania formularza kontaktowego przez Klienta, a jej zakończenie przypada na moment wysłania uwag Sprzedawcy lub rezygnacji z uzupełniania formularza;
  3. umożliwienia składania Zamówień poprzez formularz zamówienia – umowa o świadczenie usługi ma charakter jednorazowy i zawierana jest z chwilą rozpoczęcia wypełniania formularza zamówienia, a jej zakończenie przypada na moment złożenia Zamówienia lub rezygnacji z Zamówienia przez Klienta.

§ 5. Konto

 1. Założenie Konta wymaga rejestracji, która odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła, akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a następnie wypełnienie formularza obejmującego następujące informacje: firma (nazwa Przedsiębiorcy), imię, nazwisko, email, hasło (wymagane), numer telefonu (opcjonalnie). Istnieje możliwość rejestracji poprzez konto Microsoft.
 2. Rejestracja i prowadzenie Konta Klienta są bezpłatne. Klient może posiadać tylko jedno Konto.
 3. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, Klient otrzymuje na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie rejestracji z linkiem aktywacyjnym. Kliknięcie w link potwierdza rejestrację Konta.
 4. Po potwierdzeniu rejestracji przez Klienta Sprzedawca weryfikuje dane Klienta i po pozytywnej weryfikacji dokonuje aktywacji Konta. Od tego momentu Klient może korzystać z Konta.
 5. Zalogowanie się do Konta wymaga podania loginu oraz hasła. Loginem jest adres e-mail Klienta, a hasło podawane jest przez Klienta w procesie rejestracji.
 6. Zmiana lub odzyskiwanie hasła możliwa jest poprzez skorzystanie z funkcji resetowania hasła dostępnej w panelu logowania („ZAPOMNIAŁEM HASŁA”).
 7. Klient dokonując rejestracji Konta zobowiązany jest do podania danych aktualnych i zgodnych z prawdą, niewprowadzających w błąd i nienaruszających praw oraz dóbr osób trzecich.
 8. W przypadku zmiany danych, Klient jest zobowiązany do ich bieżącej aktualizacji poprzez poinformowanie o zmianach Sprzedawcy.
 9. Klient zobowiązany jest do zachowania hasła do logowania w poufności i nieudostępniania go osobom trzecim. W celu zachowania bezpieczeństwa logowania zaleca się zmianę hasła logowania co 30 dni. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia hasła przez Klienta osobom trzecim.
 10. Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte przez Sprzedawcę bez uprzedniego powiadomienia Klienta.

§ 6. Złożenie zamówienia

 1. Złożenie Zamówienia jest możliwie za pośrednictwem Formularza zamówień dostępnego w Sklepie internetowym, do którego Klient uzyskuje dostęp po zapoznaniu się z informacjami o Towarze (tj. cenie, opisie, przeznaczeniu), kliknięciu w przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie kliknięciu w przycisk „DALEJ” klient wybiera parametry zamówienia (oddział, sposób transportu), opcjonalnie wypełnia pole „UWAGI” i „NUMER REJESTRACYJNY”.
 2. Prawidłowe i kompletne złożenie Zamówienia wymaga następujących kolejno czynności:
  1. podanie niezbędnych danych: firma (nazwa) Przedsiębiorcy, adres e-mail, dane do faktury VAT,
  2. zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności,
  3. kliknięcie w przycisk „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE” lub inną równoważną formułkę.
 3. Po wypełnieniu Formularza zamówienia Klient może dokonać wyboru formy płatności, zapoznać się z podsumowaniem kluczowych elementów Zamówienia (Towar, cena, liczba, sposób płatności, miejsce odbioru lub dostawy) i dokonać ewentualnych zmian.
 4. Zamówienie Klienta zostanie przesłane do Sprzedawcy.
 5. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – nabycia wybranych Towarów na warunkach określonych w Zamówieniu. Oferta nie jest wiążąca dla Sprzedawcy. Składając Zamówienie Klient zobowiązuje się do odbioru Towarów i zapłaty ich ceny, a także do spełnienia pozostałych warunków umowy.
 6. Po złożeniu Zamówienia Klientowi wyświetlany jest komunikat o złożeniu zamówienia.
 7. Sprzedawca uprawniony jest do odmowy przyjęcia Zamówienia, gdy:
  1. Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
  2. na skutek omyłki cena podana w Sklepie internetowym lub w Zamówieniu jest nieprawidłowa (odbiega od rzeczywistej wartości Towaru);
  3. podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
  4. Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;
  5. pojawiły się zdarzenia losowe uniemożliwiające realizację Zamówienia, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
 8. Sprzedawca może skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail lub numeru telefonu zapisanego w Koncie i:
  1. poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia – wówczas Klient może zaakceptować wydłużenie terminu realizacji Zamówienia lub anulować Zamówienie,
  2. zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności;
  3. wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.
 9. Informacja o możliwym sposobie odbioru towaru (odbiór osobisty lub dostarczenie przez sprzedawcę) wyświetla się Klientowi w formie komunikatu podczas składania Zamówienia.
 10. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przyjmuje je do realizacji. W przypadku ewentualnej niedostępności Towaru, wydłużonego czasu realizacji czy potrzeby pozyskania od Klienta dodatkowych informacji dotyczących zamawianego przez niego Towaru, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub mailowo uzgadniając szczegóły jego realizacji lub anulowania.
 11. Do Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Dokument wystawiany, gdy wszystkie Towary z Zamówienia są skompletowane i gotowe do odbioru. Sprzedawca wystawia faktury raz lub dwa razy w miesiącu. W przypadku kilku Zamówień, faktura zawiera zamówione pozycje z danego miesiąca. Faktura VAT wystawiana jest w systemie ERP i wydawana Klientowi wraz z Towarem, opcjonalnie jest dostępna do pobrania przez Klienta w Koncie w zakładce „FAKTURY I PŁATNOŚCI”.
 12. Klient zobowiązany jest niezwłocznie sprawdzić poprawność danych na fakturze.
 13. Własność Towaru przechodzi na Klienta z chwilą i w miejscu odbioru lub odpowiednio dostarczenia zamówionego Towaru do Klienta. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny sprzedaży zgodnie z terminem wskazanym na fakturze VAT.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości Zamówień. Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Sprzedawcę Zamówienia.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia przez Klienta Formularza.

§ 7. Ceny i płatności

 1. Szczegółowe informacje na temat dostępności Towarów i ich cen widnieją w opisach Towarów w Sklepie internetowym.
 2. Podane ceny są wyrażone w złotych polskich i wyświetlają się w Sklepie internetowym według wyboru Klienta jako ceny netto lub ceny brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wycofania Towarów oraz wprowadzania nowych Towarów, a także do udzielania rabatów i przeprowadzania ograniczonych czasowo promocji. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu w na Zamówienia złożone i potwierdzone przed wprowadzeniem ww. zmian.
 4. Promocje i rabaty nie sumują się.
 5. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie płatności w formie elektronicznej za pośrednictwem e-Service w uzgodnionym terminie.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych uzgodnień z Klientem.
 7. Klient, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur (w tym faktur korygujących i duplikatów) w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta podany podczas składania Zamówienia.

§ 8. Odbiór i dostawa towarów

 1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów:
  1. w punktach sprzedaży stacjonarnej Sprzedawcy – osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej przez Klienta osoby;
  2. korzystając z dostawy Sprzedawcy do wskazanego przez Klienta miejsca dostawy.
 2. Sprzedawca prześle Klientowi informację o gotowości Towaru do odbioru w formie SMS na podatny przez Klienta numer telefonu. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać dane Klienta oraz numer Zamówienia.
 3. Dostawy realizowane są poprzez Sprzedawcę na terytorium Polski, a po indywidualnych ustaleniach między Sprzedawcą a Klientem w inne miejsca na terenie Unii Europejskiej (np. Czechy, Słowacja).
 4. Czas realizacji Zamówień zazwyczaj wynosi od 3 do 14 Dni roboczych, niemniej może być inny w zależności od indywidualnych ustaleń Sprzedawcy (jego przedstawiciela) z Klientem.
 5. W sytuacji, w której zamówione i gotowe do odbioru Towary nie zostaną odebrane w terminie 14 dni przez Klienta Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, informując o tym Klienta.
 6. Klient zobowiązany jest sprawdzić niezwłocznie po odebraniu Towaru w obecności osoby znajdującej się w lokalu Sprzedawcy (odpowiednio w obecności osoby dostarczającej Towar – w przypadku opcji zakupu z dostawą) czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem i nie posiada uszkodzeń mechanicznych. W razie stwierdzenia uszkodzeń Towaru lub jego niezgodności z Zamówieniem, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę.
 7. Klient lub osoba odbierająca przesyłkę w lokalu Klienta ma obowiązek własnoręcznym podpisem pokwitować odbiór Towaru. Przyjmuje się, że każda osoba znajdująca się w lokalu Klienta jest osobą upoważnioną do odbioru Towaru.

§ 9. Prawa własności intelektualnej

 1. Sklep internetowy dostępny pod domeną b2b.darma.com.pl może zawierać treści chronione prawem własności intelektualnej.
 2. Prawa wyłączne do treści publikowanych w Sklepie internetowym, w tym szczególności prawa do grafiki, tekstów, fotografii, nagrań wideo, logotypów, znaków towarowych przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Żadne treści nie mogą być tym samym kopiowane, poprawiane, rozpowszechniane, pobierane, przekazywane, sprzedawane lub w inny sposób wykorzystywane w całości lub w części bez uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.

§ 10. Reklamacje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję udzieloną przez producenta na zasadach określonych w oświadczeniu gwaranta, np. w formie dołączonej do Towaru kary gwarancyjne. Sprzedawca nie odpowiada za realizację zobowiązań gwarancyjnych względem Klienta przez producenta Towaru, a jedynie pośredniczy w przekazywaniu reklamacji gwarantowi i informacji zwrotnych Klientowi.
 2. Klient uprawniony jest zgłaszać Sprzedawcy reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego i korzystaniem ze świadczonych przez niego usług bezpośrednio do przedstawiciela Sprzedawcy (opiekuna handlowego), w formie uwag za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub na adres e-mail: reklamacje@darma.com.pl. Formularz (druk) zgłoszenia reklamacyjnego dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. W celu umożliwienia skutecznego rozpatrzenia reklamacji Klient powinien wskazać w jej treści:
  1. oznaczenie Klienta (w tym wskazanie adresu e-mail),
  2. opis zgłaszanych nieprawidłowości i niezgodności wraz datą ich wystąpienia,
  3. roszczenia reklamacyjne.
 4. Sprzedawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Klienta o jej uzupełnienie, jeżeli podane informacje, o których mowa w ust. 5 wymagają doprecyzowania w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 5. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona Klientowi telefonicznie, drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta lub za pośrednictwem przedstawiciela Sprzedawcy (opiekuna handlowego).

§ 11. Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta (dane osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z realizacją Umowy sprzedaży jest Sprzedawca.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, dbając o ich bezpieczeństwo i poufność.
 4. Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności opublikowaną w serwisie www darma.com.pl, która szczegółowo opisuje zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę.

§ 12. Postanowienia końcowe. Zmiany regulaminu

 1. Umowy oraz Umowy o świadczenie usług zawierane są w języku polskim i według prawa polskiego.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie ogłaszane będą na stronie internetowej b2b.darma.com.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu wskazanym w informacji o zmianie Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Umowy sprzedaży zawarte przed zmianą Regulaminu i stosuje się do nich wersję Regulaminu obowiązującą w dacie ich zawarcia.
 4. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania lub Umowy lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Klientem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych i RODO.
 6. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest pod domeną darma.com.pl.
 7. Regulamin wchodzi w życie 1 sierpnia 2023 roku.